"ТАЧААЛ ҮГҮЙ ТОГТООЛ" ХЭМЭЭХ

АРВАНГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.


НЭГ:

Ялж төгс нөгчсөн Бурхан багш Шаривү-д зарлиглав. 

Шаривү "Тачаал үгүй тогтоол" Энэ тогтоол бол бодьсадва нарын эх адил байдаг. Бодьсадва нарын урьд урьдын явдал нь, бодьсадва нарын утга агуулга нь энэ тогтоолд оршдог хэмээн Бурхан багш зарлиглав. 

Насан гавьяат Шаривү Бурхан багшид айлтгав. 

Ялж төгс нөгчсөн Бурхан багшаа. "Тачаал үгүй тогтоол" хаана ч үл орших аваас. Энэ тогтоолын утга учрыг бид нар хаанаас олж мэдэж чадах вэ? хэмээн айлтгав. 

Бурхан багш Шаривү-д зарлиглав.

Шаривү чи их хөлгөнд оршсон. Чи их хөлгөн номонд сүжиглэсэн. Чи насан гавьяат их үйлийг үйлдсэн. 

Тиймээ. Шаривү. Энэ тогтоол хаана ч үл оршдог. Энэ тогтоол ном биш. Ном бус ч бас биш. Хэзээ ирсэн тэр нь үл мэдэгдэнэ. Энэ тогтоол бодитой юу? Аль эсхүл бодит бус уу? Бас үл мэдэгдэнэ. Энэ тогтоол хаана төрсөн. Тэр үл мэдэгдэнэ. Шалтгаанаар эс бөгөөс шалтгаан үгүй гарсан нь үл мэдэгдэнэ хэмээн бурхад номлосон байдаг. Энэ тогтоол бодьсадва нарт туслах үүднээс бий болсон бурхадын таалал. Бурхад бүгдийн эрдэм ухаан, үнэн сүшиг бишрэл, залбирал мөн билээ. Тийм учраас. "Тачаал үгүй тогтоол" Энэ нь бурхан төрөх адил билээ. "Сайн болой. Сайн болой." хэмээн зарлиглав. 

Насан гавьяат Шаривү Бурхан.багшид айлтгав.

Бурхан багшаа. Энэ мэт. Бодьсадва нар. Тэд өөр ямар тогтоолыг шүтэн барих аваас. Тэд дээр үгүй оршиж номын их багш болох вэ? Амгалан заларсан Бурхан багш минь номлон соёрхоно уу? хэмээн айлтгалаа. 

Ялж төгс нөгчсөн Бурхан багш Шаривү-д зарлиглав.

Шаривү. Энэ тогтоолыг олсон бодьсадва нарын өгүүлэх аяс нь бурхан адил байдаг. Тийм учраас. Тогтоол үүнийг өгүүлж үйлдсэн тэднийг хүндлэн дээдэлж тахиж шүтэх ёстой. Тэр нь бурхадад хүндлэл үзүүлсэнтэй адил нэг байдаг хэмээн Бурхан багш зарлиглав. 


ХОЁР:

Тийм учраас. Энэ тогтоолыг сонсож сүшиглэн номлож үйлд. Тэр нь бурханд мөргөл үйлдсэнтэй адил нэг байдаг.

Тогтоол алив хэмээвээс. Энэ мэт билээ.

"ТАДЯАТА САНАДАРАНИ УДАТАРАНАНИ СУСАМА ПРАТИШТИТИ СУНАМА СУ-ПРАТИШТАТА ВИЖАЯАВАЛА САДАТА ПРАТИГЯА СУ-АРОХА ГЯАНА-ПАТИ УДАВАДАНИ АВАНАВАНИ АБХИ-ШЭНЯАЧАНИ АБХИ-ВЯАХАРА ШУБХАХАТЭ СУДИСАШРИТА БАХУ ГУМАБА АБХИ-ВАДА СУХА" 

Шаривү. "Тачаал үгүй тогтоол". Үүнийг номлосон бодьсадва болон хэний боловч, түүний буяны ерөөл нь үл барагдах болно.Тэр хор ба мэсээр үл хөнөөгдөнө. Тэр нь энэ мэт билээ. Энэ тогтоол тэр өөрөө өнгөрсөн одоо заларсан болон ирээдүйд залрах бурхадын эх адил билээ. "Тачаал үгүй тогтоол" үүнийг уншсан, сонссон, өгүүлсэн, номлосон тэрбээр Ялж төгс нөгчсөн бурхадын авралд багтах болно. Түүний буян хишиг нь тоолошгүй, барагдашгүй ихээр арвидах болно.

Шаривү. "Тачаал үгүй тогтоол" Энэ тогтоол бол бурхад бүгдийн эх адил билээ хэмээн Бурхан багш зарлиглав. 

Жич: Энэ бүлэгт "Тачаал үгүй тогтоол" Түүнийг уншиж шүтсэний ач үрийн тухай бичсэн байдаг.


ХҮСЛИЙГ ХАНГАГЧ ЭРДЭНИЙН ТОГТООЛ ХЭМЭЭГЧ
АРВАН ДӨРӨВДҮЭЭР БҮЛЭГ.

НЭГ:

Бурхан багш насан гавьяат Анандад зарлиглав.

Ананд аа. /Цахилгаан/ Бурхадын зарлигийг би чамд номлон үйлдье. Чи сэтгэл болон оюун ухаанаа сайтар баригтун. Зүүн зүгт "Ирэгч" гэдэг аянга байдаг. Урд зүгт "Зуун хэлт" гэдэг аянга байдаг. Хойт зүгт "Дамжлагын эзэн", баруун зүгт "Гэрэл гийгүүлэгч" гэдэг аянга байгаа.

Эдгээр аюулуудыг энэ мэт. Мэдэх аваас. Тэр үгүй болно. Давида-гийн нууц тарнийг уншаад. Аянгийн нэрийг бичин хаана тавина. Тэнд гай барцад, аянга үгүй болно.Тэгээд Данида-гийн нууц тарнийг Бурхан багш түүнд зарлиглалаа.

Тарни. Энэ мэт байдаг билээ.

"ЭНЭ МЭТ МӨН. НИМИ НИМИ НИМИН ДАРЭ ГУРВАН ЕРТӨНЦИЙГ ГИЙГҮҮЛЭН ҮЙЛДЭГЧ МУТАРТАА СЭРЭЭТ БЭЭР ЭНЭ ЗҮГТ АЯНГА БҮРЭЭС НАМАЙГ САХИГТҮН. САХИГТҮН СУХА" хэмээх билээ хэмээн зарлиглав. 

Тэр цагт бодьсадва махасадва хутагт Жанрайсаг Ванчүг тэнд сууж байв. Тэрбээр Бурхан багшид айлтгалаа. 

Бурхан багшаа. Би Данида-гийн нууц тарни-д тогтоолын үг нэмж өгүүлэн айлтгая гээд ийн айлтгав.

"ЭНЭ МЭТ МӨН. ХАТЭ ВИХАТЭНИ ХАТЭ ПРАТЯА РЭТХАКА ПРАТЯА-НИЯИТРА ШУДДЭ МУГУТЭ ВИМАЛЭ. ПРАБА СВАРЭ АНАДАРЭ АНАДАРЭ ВАНДАРЭ ШВЭТЭ ВАНДАРА. ВАСИНИ ХАРИ КАРАТИ БИДГАЛА ЧЭДХИ МУКИ. 

Мөн нууцын эзэн Важрапани 

/Мутартаа очирт/ бурхан Бурхан багшид сөгдөн мөргөөд ийн айлтгав.

Бурхан багшаа. Болгоон соёрхоно уу?

гээд тарни тогтоолд үг нэмж айлтгалаа.

ЭНЭ МЭТ. МУНИ МУНИ МУНИ РИРЭ МУНА МАТИ МАТИ СУМАТИ МАХА МАТИ ХА ХА ХА ХА. 

Бурхан багшаа. Миний сахиус "Бусдад үл чадагдах" тарни үүнийг бичиж хадгалсан.

Зүрхэндээ хадгалсан тэд нарт учирсан аюул бүгдийг зайлуулж чадна. Цаг бусын элдэв олон үхлийн аюулаас тэд аврагдана хэмээн айлтгалаа.

Тэгээд тэсэшгүй ертөнцийн эзэн Бурхан багшид айлтгав.

Бурхан багшаа. Би амьтан бүхний тусын тулд номын зүйлд нууц тарни нэгийг өгүүлье.

ЭНЭ МЭТ МӨН. ХИЛИ МИЛИ ЧИЛИ СУХА. БРАХМА САРЭ СУХА. БРАХМА ГАРБЭ ПУШПА САНСТАРЭ СУХА.

Бурхан багшаа. Энэ "Эсрэнгийн цааз" хэмээх миний сахиус болой. Энэ сахиус цаг бус үхэл зовлон бүгдээс аврах болно. Хилэнц бүгдийг амирлуулан үйлдэх сахиус болой хэмээх айлтгав.

Тэгээд хаан Хурмаст тэнгэр Бурхан багшид мөргөөд тарни-д тогтоол нэгийг нэмж айлтгав.

ЭНЭ МЭТ МӨН. НИВА РАНИ БАНДА МАДАНЭТЭ МАТИТИ ТИТИ ГОРИ ГАНАДАРИ. ЧАНАДАЛИ МАТАДАГИ БАРА НАЛЭ ХАНА МАДЯА МА. ДАРИНИ МАЛАНИ ДАЛА МАДАДЭ ЧАКРА ВАКРИ ШАВАРИ ШАВАРИ СУХА.

Бурхан багшаа. Энэ тарни бол миний арвис тарни "Очир хэлийг буулгагч" хэмээх бөгөөд аюул бүгдийг гэтэлгэн цаг бус үхлээс хамгаална хэмээн Тэнгэрийн хаан Хурмаст Бурхан багшид айлтгалаа. 

Тэгээд Дртараштра, Вирутака, Вирупакша, Вайшравана нар Бурхан багшид алга хавсран айлтгалаа.

Бурхан багшаа. Бид нар олон амьтадын амгалан нигүүсэхүйн тулд номонд зориулан тарни үүнийг айлтгая. 

ЭНЭ МЭТ. ПУШПА ПУШПА ДУМБАРИ ХАРИ АРЯА ПРАШАСТЭ НИРМУГАТЭ МАНГАЛЭ ТУ СТЭСТА ВИТА СУХА.

Ариун санваарт Ялж төгс нөгчсөн Бурхан багшаа. Энэ нь их дөрвөн хаан бидний сахиус. "Аюул үгүй" хэмээгч сахиус. Энэ сахиус цаг бус үхэл зовлон бүгдээс аврах болно хэмээн айлтгав.


ХОЁР:

Тэгээд лусын хаан Сагара /Далай/, лусын хаан Видяут-прабха /Аянгын гэрэл/, лусын хаан Анаватапта /Илчгүй/, лусын хаан Аянгын оч болоод лусын хаан Шата-рашми /Зуун гэрэлт/ нар Бурхан багшид алга хавсран сөгдөн мөргөн айлтгав.

Ялж төгс нөгчсөн түүнчлэн заларсан Бурхан багшаа. Бид нарын их сахиус "Хүслийг бүтээгч эрдэнэ" цаг бус үхлээс аварна. Хорт сэтгэлийг амирлуулан үйлдэнэ. Гараг оддын хорлол, хараал, боссон хүүр. Энэ мэт. Өлзий бус бүгдээс хамгаалах болно. 

Бурхан багшаа. Бид лус, лусын талаас гарах муу бүгдийг хааж эвдэнэ. Хамгаалах болно. 

Бурхан багшаа. Таалан соёрх. Лус бид харамч харам сэтгэлээр хүрээлэгдсэн байдаг билээ. Энэ тогтоол тарнийг унших аваас. Хэн боловч аврагах болно. 

Тогтоол тарни нь. Энэ мэт билээ. 

"ЭНЭ МЭТ. АРЯА ЖЭ АМАРЭ АСМИТА АКЧАЯЭ ПУНЯА ПАРЯАБА САРВА ПАПА ПРАШАМАНИЯА СУХА"

Бурхан багшаа. Нууц тарни үүнийг уншсан бичсэн бүгдэд аянгын аюул үгүй болно. Үүнийг бид нар мэдэж үйлдэх болно. Алив олон янз хороор хордож хорлогдох үгүй болно. Аюул бүгдээс, хорлол бүгдээс нь бид аварч хамгаалах болно хэмээн айлтгав. 

Тэгээд Бурхан багш Хурмаст Эсрэн, Ертөнцийг тэтгэгч болоод Лусын хаад тэдгээрт зарлиглав. Үзэсгэлэн гоо, төгс төгөлдөр та бүгд олон төрөлхтөнд туслахын тулд тарни үүнийг номлолоо. "Сайн болой. Сайн болой" Энэ нууц тарни олон төрөлхтний үйлийг сахих билээ. Бурхан багш ийн зарлиглав. Гэлэнгүүд, хурмаст болон бусад ертөнц тэд бүгдээрээ Бурхан багшийн зарлигт даган баясаж мөргөлөө.

Жич: Энэ бүлэгт "Гараг эрхэсийн хямрал, оддын хорлол, муу зүүд, муу ёр, муу совин, буруу муу үйлээс үүссэн өлзий бус бүгдийг буцаах тухай өгүүлдэг. Энэ бүгдийг буцаах арвис тарнийг уншсаны ач үрийн тухай айлддаг.