Коллинз болон Нэпко хэвлэлийн газруудын хамтын бүгээл-хүүхдийг англиар зөв уншиж, бичиж, дуудаж сурахад дөхөм болохуйц түгээмэл хэрэглэгдцэг үгсийг багтааж, сонирхолтой зургаар чимэглэсэн англи-монгол толь. Энэхүү толь бичиг 2000 гаруй үгтэй, тухайн үгийн хувирал, өгүүлбэрт хэрхэн хэрэглэгддэгийг харуулсан ойлгомжтой, хялбар тайлбаруудтай юм.