“Энгийн” хүмүүс тэрэнд ойртож чадахгүй тойрч, дөлж явдаг.