������������������ ������ ���������� 0 нийтлэл байна